Sierpień 1, 2016

PLACÓWKA

Zrzut ekranu 2016-11-16 o 13.39.00

Celem Placówki jest doskonalenie nauczycieli w zakresie praktycznych umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i psychologicznych, niezbędnych w pracy pedagogicznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Mamy jednak jeden główny postulat: Promujemy Szkołę jako wspólnotę uważnych, świadomych i otwartych ludzi.        

Placówka realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując kursy doskonalące,
 2. Doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne, upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego,
 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 4. Wdrażanie i wspieranie innowacji w zakresie doskonalenia metod i technik nauczania, wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 5. Badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 6. Organizowanie konferencji metodycznych,
 7. Prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, zajęć warsztatowych lub innych szkoleń, opracowanie nowatorskich rozwiązań programowych lub metodycznych,
 8. Wspomaganie nauczycieli w ocenie i doborze programów, podręczników i wydawnictw funkcjonujących na rynku wydawniczym oraz udzielanie im pomocy metodycznej oraz merytorycznej,
 9. Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.
 10. Pracę zespołów problemowych,
 11. Udzielanie pomocy dyrektorom i nauczycielom
 12. Wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 13. Współpracę z zespołami przedmiotowymi i problemowymi
 14. Promowanie twórczości pedagogicznej nauczycieli,
 15. Wspomaganie organizacji turniejów i konkursów,
 16. Szeroką współpracę z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi
 17. Współpracę z uczelniami wyższymi w celu wymiany doświadczeń,
 18. Organizację warsztatów, seminariów, sympozjów, konferencji , narad szkoleniowych, sesji naukowych oraz innych form szkoleniowych.

Formy realizacji zadań Placówki:

 1. Prace koncepcyjne dotyczące zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia, udzielanie konsultacji,
 2. Organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela,
 3. Kursy doskonalące,
 4. Rozmowy, wsparcie mentoringowe, konsultacje w ramach prowadzonych szkoleń.

Zarząd główny:

Szymon Dąbrowski – Koordynator, Autor projektu badawczego
Sylwia Dąbrowska – Dyrektor, Autor projektu szkoleniowego

Dane:

Tel.: 508096256
E-mail: sylwia.dabrowska@onet.pl
Adres www: slowedukacja.pl
Placówka wpisana do rejestru pod numerem: 6/16 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.       

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress